Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Το Ιστολόγιο του ΡΟΔΟΣυλλέκτη, απευθύνεται σε όσους αγαπούν τον τόπο τους… εδώ είναι λοιπόν και περιμένει τα δελτία για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων αλλά και ότι αφορά τον τόπο μας – ακόμα και την πολιτική… Το Email μας είναι: r.telxinas@yahoo.gr

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

Την έναρξη διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου των LED, αποφάσισε ο Δήμος Ρόδου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ρόδος, 28η Ιανουαρίου 2020 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 

Την έναρξη διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου των LED, αποφάσισε ο Δήμος Ρόδου. 
Φως στο έργο των 25 εκατ. Ευρώ από τη νέα δημοτική αρχή. 

Σε έκτακτη συνεδρίαση συνήλθε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, υπό την προεδρία του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη, με μοναδικό θέμα συζήτησης την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.) του Έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου», για έκπτωση της αναδόχου κοινοπραξίας. 
Η Οικονομική Επιτροπή εξέτασε την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, το σχετικό υπόμνημα της αναδόχου κοινοπραξίας, που από της 27ης Ιανουαρίου εξέφρασε τις αντιρρήσεις του, επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Παρακολούθησης και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της αναδόχου κοινοπραξίας που παρέστησαν στην συνεδρίαση και παρουσίασαν αναλυτικά τα επιχειρήματά τους. 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ομόφωνα, διεπίστωσε ότι, συντρέχουν οι λόγοι έκπτωσης της αναδόχου κοινοπραξίας και έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου. Για λόγους προστασίας του συμφέροντος δημοσίου και των δημοτών της Ρόδου, η Οικονομική Επιτροπή, έδωσε την εντολή στον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου να ενεργοποιήσει την κατά τον νόμο προβλεπόμενη διαδικασία, για την έκπτωση της αναδόχου κοινοπραξίας. 
Σημειωτέων ότι, κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε και η έκπτωση του Συμβούλου Υποστήριξης του ανωτέρου έργου. 

Ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Αδιαπραγμάτευτη η αφοσίωσή μου στο Δημόσιο Συμφέρον και στην προάσπιση των συμφερόντων των Ροδιτών. Ο σεβασμός στις ανάγκες της καθημερινότητας των Ροδιτών, είναι η Φωτεινή Οδός της νέας Δημοτικής Αρχής. Σε ένα έργο 25 Εκατομμυρίων Ευρώ, ομολογώ ότι περίμενα να βρω κανόνες τάξης, προάσπισης του Δημοσίου Συμφέροντος και σεβασμού του Ροδιακού λαού». 

Δημιουργείται Δίκτυο ΑμεΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου

Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ.: ………/2019 
Ταχ. Δ/νση : Οδός Ιπποτών 4 
Προς: Μ.Μ.Ε. Ρόδου 
Ταχ. Κώδικας : 85100, Ρόδος 
Τηλέφωνο : 22410 35072 
Fax : 22410 36550
Κοιν.: Γραφείο Δημάρχου Ρόδου 

Ρόδος, 28 Ιανουαρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δημιουργείται Δίκτυο ΑμεΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου 
Η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτιστικών μνημείων και υπηρεσίας δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, προχώρησαν σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2020, στη δημοπράτηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2017 - 2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) και αφορά στην αποκατάσταση του δικτύου κίνησης ΑμεΑ με ήπιες, σημειακές παρεμβάσεις διαμόρφωσης, στις προαναφερόμενες θέσεις των παράκτιων πυλών, των πλατειών Σύμης, Αργυροκάστρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μουσείου, των οδών Λάχητος και Απολλωνίων του δικτύου των οδών ανατολικά της οδού Πυθαγόρα. 
Περιλαμβάνει αποξήλωση των υφιστάμενων επιστρώσεων με διαλογή, αποθήκευση και μερική επανάχρηση των βότσαλων, εκσκαφές με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φθορών, λόγω της ιδιαιτερότητας των μνημείων, για τη διαμόρφωση – διευθέτηση των κλίσεων, σε σχέση με τις υφισταμένες επιστρώσεις, κατασκευή νέων υποστρωμάτων για τις επιστρώσεις μαρμάρου, πλακών και βοτσάλων, κατασκευή νέων επιστρώσεων από μαρμάρινες πλάκες, επανατοποθέτηση των όμορων, στη νέα επίστρωση από μαρμάρινες πλάκες, βοτσάλων κ.α. 
Ο Δήμος Ρόδου, προσφέρει σχετικά ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο ‘‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, ορίζεται η 6η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 12η Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης 
2. Πρωτόκολλο 

Ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους όλων των αθλητικών συλλόγων της Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου,

Δελτία Τύπου
Πρόσκληση-Κάλεσμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθ, Πρωτ.: 247
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 27/01/2020
ΡΟΔΟΥ – Δ.Ο.Π.Α.Ρ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση: Διαγοριδών 3,
Τ.Κ 85100 Ρόδος
Πληρ:Θεοδώρου Θεόδωρος
Τηλ: 22410-27427 & 26385 – 6946327765
Fax: 22410- 37149, 78649
Emai:doparhod@mail.rhodes.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., Αλέξανδρος Κολιάδης, στο πλαίσιο των προσπαθειών στήριξης των αθλητικών δράσεων και προαγωγής του αθλητικού ιδεώδους τόσο από τον Δ.Ο.Π.Α.Ρ. όσο και από τον ίδιο προσωπικά, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους όλων των αθλητικών συλλόγων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, που χρησιμοποιούν τα ποδοσφαιρικά στάδια της Ρόδου, την Πέμπτη 30-01-2020 και ώρα 18.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου για μια εποικοδομητική συζήτηση με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση λύσεων στα καίρια προβλήματα των αθλητικών υποδομών του νησιού.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ 

COLIADIS ALEXANDRE-BASILE

Πρόσκληση από τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου

Συμμετοχή επιχειρηματιών της Ρόδου στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις “Salon des Vacances”, “BIT Μιλάνου” και “IMTM Tel– Aviv” 

Πρόσκληση από τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου

Στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις “Salon des Vacances” που θα πραγματοποιηθεί από τις 6-9 Φεβρουαρίου 2020 στις Βρυξέλλες, “BIT Μιλάνου” το χρονικό διάστημα από 9-11 Φεβρουαρίου 2020 και “IMTM Tel- Aviv” στις 11-12 Φεβρουαρίου 2020, πρόκειται να συμμετάσχει ο Δήμος Ρόδου, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην έκθεση “Salon des Vacances” που αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός στο Βέλγιο και θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο των Βρυξελλών “Brussels Expo”, αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 800 εκθέτες, από 70 χώρες. Το 2019 ο αριθμός των επισκεπτών της έκθεσης ανήλθε στις 110.000.

Η Ρόδος, αγαπημένος προορισμός για Βέλγους και Ολλανδούς τουρίστες, αλλά και για επαναλαμβανόμενους (repeaters) τουρίστες, κέρδισε το 2019 , για άλλη μια φορά, τις εντυπώσεις και το ενδιαφέρον όχι μόνο τουριστικών φορέων και παραγόντων του Βελγίου και της Ολλανδίας, αλλά και πλήθους επισκεπτών από τις Κάτω Χώρες, γεγονός που στέλνει θετικά μηνύματα στους παράγοντες του τουρισμού του νησιού.
Η Διεθνής Τουριστική Έκθεση BIT Μιλάνου αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές τουριστικές εκθέσεις που διεξάγονται παγκοσμίως καθώς για περισσότερα από 35 χρόνια, συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους tour operators της Ιταλίας, εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων από διάφορες γεωγραφικές περιοχές, travel bloggers, δημοσιογράφους αλλά και απλούς επισκέπτες από όλη τη χώρα που προγραμματίζουν τα επόμενα ταξίδια τους. Στην Bit 2019 συμμετείχαν πάνω από 1.300 εκθέτες και 1.500 Ιταλοί και ξένοι Buyers από 67 χώρες. Στην έκθεση παρευρέθηκαν 1.950 press operators ενώ το κοινό ξεπέρασε τους 43.000.

Το δυνατό brand name της Ρόδου, η διαχρονική αγάπη των Ιταλών για το νησί των Ιπποτών αλλά και η δυναμική παρουσία της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, αναμένεται να καταστήσουν και φέτος το χώρο έκθεσης και προβολής της Ρόδου, πόλο έλξης εκατοντάδων επισκεπτών στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού BIT Milano 2020.
Σε ότι αφορά στην 26η ετήσια έκθεση Internationanal Mediterannean Tourism Market (IMTM)- Τελ Αβίβ, που αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός στο Ισραήλ και απευθύνεται στην παγκόσμια και την τοπική τουριστική αγορά της χώρας, η συμμετοχή της Ρόδου κρίνεται και φέτος απαραίτητη καθώς η ΙΜΤΜ είναι από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην ανατολική Μεσόγειο με ισχυρή εκπροσώπηση από 57 χώρες, ενώ προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 20.000 επαγγελματίες.

Το Ισραήλ εξάλλου αποτελεί μια σημαντική τουριστική αγορά για τη Ρόδο καθώς ήδη το νησί επισκέπτονται πολλοί Ισραηλινοί τουρίστες καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και υπάρχει πρόθεση για διεύρυνση της τα επόμενα χρόνια.Ο Δήμος Ρόδου θα εκπροσωπηθεί και στις τρεις εκθέσεις μέσω της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου.
Καλούνται λοιπόν οι επιχειρηματίες του νησιού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις “Salon des Vacances” στις Βρυξέλλες, “BIT Μιλάνου” και στην “IMTM Tel- Aviv”, να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου και να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 22410 35240 και 22410 35945 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση tourism@rhodes.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν τη φυσική τους παρουσία ως εκπρόσωποι φορέα ή της επιχείρησής τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου στα προαναφερόμενα τηλέφωνα και e mail.
Όσοι επιθυμούν να αποστείλουν υλικό τουριστικής προβολής θα πρέπει να το παραδώσουν στο κεντρικό γραφείο της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, για μεν την έκθεση “Salon des Vacances” το αργότερο μέχρι τις 2μμ το μεσημέρι της Τρίτης 4 Φεβρουαρίου 2020, για δε τις εκθέσεις “BIT Μιλάνου” και “IMTM Tel- Aviv” το αργότερο μέχρι 2μμ το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου 2020.

2η παράταση για την επιτυχημένη παράσταση "Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ" στο Θέατρο Κάτω απ' τη Γέφυρα

Λόγω της μεγάλης επιτυχίας που σημειώνει η παράσταση «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ», η οποία αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς και παίζεται για δεύτερη σεζόν, το Θέατρο Κάτω απ’ τη Γέφυρα συνεχίζει αυτό το ταξίδι έως την 1η Μαρτίου, κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00. 
Η παράσταση έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Στα θεατρικά βραβεία της Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης, απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας «Ελένη Χατζηαργύρη» (Έλενα Τυρέα) και ήταν προτεινόμενη για δύο ακόμα βραβεία (στις κατηγορίες καλύτερης παράστασης και ανδρικής ερμηνείας). 
Το «Ο χρόνος σταματά» είναι ένα σπουδαίο αντιπολεμικό έργο, του βραβευμένου με Pulitzer Αμερικανού συγγραφέα Donald Margulies. 
Η ιδέα του πολέμου «αιωρείται» σε όλη τη διάρκεια του έργου, όπως και η κριτική που αυτό ασκεί στην κατευθυνόμενη δημοσιογραφία και στον ύποπτο ρόλο των εκδοτικών συγκροτημάτων, που τρέφονται από κάθε αναταραχή που –δυστυχώς– δεν ανιχνεύεται μόνο στις εμπόλεμες ζώνες. 
Η Σάρα αναρρώνει μετά τον σοβαρό τραυματισμό της στον πόλεμο στη Συρία, που κάλυπτε σαν φωτορεπόρτερ. Μαζί της ο Τζέιμς, ο σύντροφός της, πολεμικός ανταποκριτής του CNN, συγγραφέας και ακτιβιστής. 
Η επίσκεψη του 55χρονου Ρίτσαρντ, εκδότη και φίλου του Τζέιμς και μέντορα της Σάρας και της 25χρονης συντρόφου του, φωτίζει δύο εντελώς διαφορετικές στάσεις ζωής, εξαιρετικά αναγνωρίσιμες στην εποχή μας. Απ’ τη μια οι «ψαγμένοι» με ενοχές για έναν κόσμο που σπαράσσεται καθημερινά κι απ’ την άλλη οι «χαρούμενοι» που ονειρεύονται και κάνουν σχέδια για το μέλλον. 
Μια απλή, ανθρώπινη και κατανοητή ιστορία, για τέσσερις σολίστες ηθοποιούς.

Συντελεστές:
Μετάφραση: Ελένη Ρεπούσκου
Σκηνοθεσία: Νίκος Δαφνής 
Σκηνικό: Δέσποινα Βολίδη
Βοηθός σκηνοθέτης – Μουσική επιμέλεια: Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου 
Video: Γιώργος Γιαννακόπουλος 
Φωτισμοί: Μπάμπης Αρώνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος 
Φωτογραφίες: Γιώργος Φερμελετζής 

Ερμηνεύουν: 
Κώστας Κλάδης, Αυγουστίνος Ρεμούνδος, Έλενα Τυρέα, Χριστίνα Σιώμου 

Παραστάσεις: Σάββατο στις 9 μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. 
Διάρκεια: 90 λεπτά 
Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ και 12 ευρώ (για φοιτητές, ανέργους, υπερήλικες) 

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 
Πλατεία ηλεκτρικού σταθμού Ν. Φαλήρου 
Πληροφορίες-κρατήσεις στο 210.4816200 και στο katoapotigefyra.gr 
Επικοινωνία: ArtsPr: 210.7212307, 6973.987742 

Έγραψαν για την παράσταση: 
«Συνταρακτικά πειστικοί στους ρόλους τους, οι τέσσερις πρωταγωνιστές μάς χαρίζουν ερμηνείες αλησμόνητα δεξιοτεχνικές, αιχμαλωτίζοντας το συναίσθημα και προκαλώντας επίμονα τη σκέψη μας.»
Μάριον Χωρεάνθη, popaganda.gr 

«Η σκηνοθεσία μας παραδίδει μια παράσταση-σπάραγμα ζωής γεμάτη εκρηκτικές στιγμές, με εξαιρετικούς ρυθμούς, έντονες δράσεις και δυναμικές ανατροπές. Το χιούμορ κι η συγκίνηση σε ισόποσες δόσεις δημιουργούν μια γλυκόπικρη αίσθηση ενώ ταυτόχρονα οι μικρές λεπτομέρειες της δραματουργίας αξιοποιούνται εξ ίσου με τις έντονες αντιπαραθέσεις κι η αίσθηση μιας καθησυχαστικής καθημερινότητας αφήνει μέσα από τις ρωγμές της να διεισδύσουν οι πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης οίησης με διακριτικότητα , σαφήνεια και αφοπλιστική αληθοφάνεια.»
Μαρία Κυριάκη, episkinis.gr 
«Ο Νίκος Δαφνής στη σκηνοθεσία του δημιούργησε μια παράσταση με εξαιρετική οικονομία, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και κλείνει με σκηνές υπαινικτικές, που δικαιώνουν το δράμα. Τα ψυχολογικά προφίλ των χαρακτήρων χτίζονται με υπομονή και συνέπεια με αναφορές στο παρελθόν τους και το κοινό μπορεί να συνδεθεί με τη δυσκολία που κρύβει η αλλαγή συμπεριφοράς και οι αντικρουόμενες αξίες μέσα σε μια σχέση…»
Κάτια Σωτηρίου, ΜyΤheatro 

«…Έργο πολιτικού προβληματισμού ή σκηνικός στοχασμός για τις ερωτικές σχέσεις; Οι δύο άξονες παντρεύονται επιτυχημένα σε αυτό το σύγχρονο έργο, που ευτυχεί σε μια άμεση και ζεστή σκηνική παρουσίαση.
Το έργο, χωρίς ποτέ να γίνεται μπροσούρα, εκθέτει ενώπιόν μας τις ηθικές διαστάσεις των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο και παράλληλα φωτίζει τη ζωή δύο ανθρώπων που βλέπουν πως δεν μοιράζονται πια τα «θέλω» που τους ένωναν κάποτε. Το δεύτερο ζευγάρι του έργου –ο μεγαλύτερος συνάδελφός τους και η νεότατη σύντροφός του, που προέρχεται από τον κόσμο του lifestyle– είναι ακόμη ένας, κάπως προφανής είναι η αλήθεια, μοχλός που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να αναπτύξει τις διαφορετικές κοσμοθεωρίες που συγκρούονται επί σκηνής. Χωρίς να κρίνει, να καταδικάζει ή να δικαιώνει κάποιον ήρωα έναντι κάποιου άλλου, με βαθιά ευαισθησία και ρεαλιστική διορατικότητα, αναδεικνύει την πλευρά του καθενός.
Αυτήν τη ζεστασιά και την αξιοσημείωτη αμεσότητα έχει επιτύχει η παράσταση του Νίκου Δαφνή…»
Τόνιας Καράογλου, Αθηνόραμα 

«…Η σκηνοθεσία του Νίκου Δαφνή έχει καταφέρει να διατηρήσει εξαιρετικό ρυθμό καθόλη τη διάρκεια της παράστασης και να “διαβάσει” το έργο, τονίζοντας με σωστή ένταση τις κωμικές αλλά και τις δραματικές στιγμές του…Συνοψίζοντας, πρόκειται για μια ακόμη εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή του θεάτρου “Κάτω Από Τη Γέφυρα”, με θεματολογία που ενδοσκοπεί σε βάθος τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και ολόκληρη την κοινωνία και δεν αφήνει ασυγκίνητο και μη προβληματισμένο κανένα θεατή. Κι ίσως την επόμενη φορά που θα δεις φωτογραφίες από την εμπόλεμη ζώνη, σκεφτείς λίγο περισσότερο με ποιο τρόπο έφτασαν σε σένα και ποιο είναι το πραγματικό τους κόστος.»
Κωνσταντίνος Πλατής, Θεατρομάνια 

«…Είναι σοκαριστικό αυτό που θα παρακολουθήσετε. Φανταστείτε το σαλόνι ενός σπιτιού, με έναν αόρατο τοίχο γύρω του. Πίσω από αυτό τον τοίχο κάθονται οι θεατές. Αυτό που παρουσίασαν οι τέσσερις ηθοποιοί και αυτό που εξάρουμε από το βήμα του περιοδικού είναι η απόλυτη φυσικότητά τους. Δεν ερμήνευσαν, δεν έπαιξαν… ΗΤΑΝ οι τέσσερις χαρακτήρες του κειμένου. Για εκείνο το βράδυ (όπως και για κάθε παράσταση) εκείνοι οι άνθρωποι ήταν οι Σάρα, Τζέιμς, Ρίτσαρντ και Μάντυ. Άστραψαν οι τέσσερίς τους, αποδίδοντας με τρόπο που είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί στο χαρτί. Ο τρόπος που εναλλάσσονταν οι ατάκες, ο τρόπος κίνησης και αντιδράσεων, αυτά που έκαναν όταν δεν μιλούσαν… Η υποδειγματική σκηνοθεσία του Νίκου Δαφνή δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Όλα ήταν ζυγισμένα σύμφωνα με το κείμενο, το τάλαντο, την απίστευτη ανάλυση χαρακτήρων στις πρόβες και την τρελή δουλειά που έχουν ρίξει σαν ομάδα. Αρωγοί στην όλη εξτραβαγκάνζα οι άψογοι φωτισμοί, οι οποίοι την έκαναν να εντυπωσιάσει ακόμα περισσότερο, ενώ πολλά μπράβο αξίζουν για τα σκηνικά και την επιλογή της μουσικής. Όλα τους λειτούργησαν σαν ένα σώμα…»
Κώστας Κούλης, noisy.gr 
«…Ο Νίκος Δαφνής σκηνοθετεί μέσα σε ένα ζεστό και λειτουργικό σκηνικό ένα εύκολα κατανοητό όσο και βαθύ έργο, κατευθύνοντας τους απόλυτα πειστικούς μέσα στη φυσικότητά τους Έλενα Τυρέα (Σάρα), Αυγουστίνο Ρεμούνδο (Τζέιμς), Κώστα Κλάδη (Ρίτσαρντ) και Χριστίνα Σιώμου (Μάντυ)…
Βλέποντας την εν λόγω παράσταση θα βρεθούμε αντιμέτωποι με χιουμοριστικά και μαζί ρεαλιστικά δοσμένα διλήμματα, που καθημερινά (τα τελευταία αρκετά χρόνια) έχουμε βιώσει ως πολίτες του κόσμου. Το έργο ασκεί καταφανώς κριτική στην κατευθυνόμενη δημοσιογραφία, άλλο ένα ακανθώδες ζήτημα των ημερών έντονα υπογραμμισμένο στη χώρα μας, ενώ ψέγει και τον ύποπτο ρόλο των μέσων – καθοδηγητών γνώμης που καρπώνονται και διαχειρίζονται την επικαιρότητα «αλλιώς».
Βαγγέλης Λιακόγκωνας, aixmi.gr 

«Μια παράσταση, που οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών της συγκινούν και συγχρόνως δημιουργούν τροφή για σκέψη…Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας ο Νίκος Δαφνής που με τη μαεστρία του και το εξαιρετικό του ταλέντο δημιουργεί μια παράσταση που αξίζει να δείτε 100%.»
Κατερίνα Φραγκούλη, zografounews.gr 

«Ευρηματική και με γρήγορους ρυθμούς, η σκηνοθεσία του Νίκου Δαφνή δεν αφήνει
τίποτα στην τύχη, χορογραφώντας τους τέσσερις ηθοποιούς που ερμηνεύουν τους
ρόλους με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκτά ο καθένας τον δικό του προσωπικό μικρόκοσμο μέσα στον εκ των πραγμάτων περιορισμένο χώρο του σκηνικού – διαμερίσματος.»
Βερίνα Χωρεάνθη, fractalart.gr 

«Ο μικρός, ζεστός πίσω χώρος του «Θεάτρου κάτω απ’ τη Γέφυρα» και το σπιτικό σκηνικό της Δέσποινας Βολίδη μάς δημιούργησαν την αίσθηση ότι βρισκόμασταν στο καθιστικό του ζευγαριού, η δυναμική και ρέουσα μετάφραση της Ελένης Ρεπούσκου ότι τα πρόσωπα αυτά ήταν αληθινά, η καλοκουρδισμένη σκηνοθεσία του Νίκου Δαφνή εγγυάται ότι το έργο αυτό θ’ απασχολεί τη σκέψη μας για πολύ καιρό.»
Ράνια Μπουμπουρή, diastixo.gr Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού και Μοντέρνου Χορού «Χοροθέαμα 2020» από το «Καμάρι» της Παστίδας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ «ΚΑΜΑΡΙ» 
Ταχ.Δ/νση : Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ 
Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
Τ.Κ. 85101 
ΡΟΔΟΣ 
ΠΛΗΡ.: ΣΙΑΛΟΥΠ ΙΩΣΗΦ (Πρόεδρος) 
ΤΗΛ.: 6946908735 
ΤΗΛ & FAX:2241009002 
kamaripast@yahoo.gr 

Παστίδα 27/01/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού και Μοντέρνου Χορού «Χοροθέαμα 2020» από το «Καμάρι» της Παστίδας” 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παστίδας Ρόδου «Καμάρι» πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το 1ο Χειμερινό Φεστιβάλ Παραδοσιακού και Μοντέρνου Χορού «Χοροθέαμα 2020» στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου από 24 έως 26 Ιανουαρίου 2020. 
Το τριήμερο περιλάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα με δεκαπέντε μουσικούς, συμμετοχές χορευτικών συγκροτημάτων από Ρόδο, Σύμη, Κω, Θεσσαλονίκη και χορούς από την Λατινική
Αμερική. 
Οι μουσικοί που συνόδευσαν τα χορευτικά συγκροτήματα ήταν οι: 
Νάνος Φάνης, Χρυσανθή Μαριάνθη, Μαυρουδής Μανώλης, Καραβέλατζης Γιώργος, Λαζαρίδης Περικλής, Σπάρταλης Πολυχρόνης, Καλλιστής Σάββας, Ταμπουράς Γιώργος, Αγκάς Γιάννης, Μανούσος Ραφαήλ, Μανούσος Δημήτρης, Χριστοδούλου Δημήτρης, Παππούλης Κυριάκος, Πατάκος Ιπποκράτης, Σιαλούπ Ιωσήφ, Χαρινός Νίκος, Δραμουντανής Γιάννης. 
Το παρών έδωσαν οι Βουλευτές Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, Μίκα Ιατρίδη, Ιωάννης
Παππάς, η Περιφερειακή Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου Εντεταλμένη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος του Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς Χαρούλα Γιασιράνη, ο Αντιδήμαρχος Αφάντου & Πεταλούδων Τάσος Σπανός, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας Ρένα Αυγενικού-Πάττα, ο Τοπικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου Κωνσταντίνος Γλεντής, ο Γιώργος Νικολής Διευθύνων Σύμβουλος της αστικής Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης και μη κυβερνητικής της Κοινωνίας των Πολιτών με τη διεθνή ονομασία «Stop Bullying Now- Σταμάτα την Κακοποίηση Τώρα», ο ιδιοκτήτης του
Πολιτισμικού και Γεωλογικού Μελάθρου Ρόδου Σπύρος Κατσούρης, ο Τοπικός Σύμβουλος Παστίδας Ιωάννης Αυγενικού κ.α. ενώ χαιρετισμό έστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου Φιλήμων Ζαννετίδης. 
Την Κυριακή 26/01/2020 τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε και η Κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου, από τον Πατέρα Γρηγόριο εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Ρόδου Σεβασμιότατο κ.κ. Κύριλλο και τον Πατέρα Μακάριο Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Παστίδας. 

Τα χορευτικά συγκροτήματα που πήραν μέρος, ήταν τα εξής: 
Πολιτιστικός Σύλλογος Παστίδας «Καμάρι», Αδελφότητα Ηπειρωτών Ρόδου «Το Σούλι», Ένωση Γυναικών Σύμης, Αδελφότητα Κρητών Ρόδου «Ο Ψηλορείτης», Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταλόφου Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ρουμελιωτών Ρόδου «Η Ρούμελη», Σύλλογος Φίλων Μουσικής Κω «Αρίων», Σύλλογος Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Αφάντου «Παναγιά Καθολική», Πολιτιστικός Σύλλογος
Ιαλυσού «Φερενίκη», Los Champicos Rhodes Salsa Club. 

Παρουσιάστρια του Φεστιβάλ ήταν η Χρυσούλα Γιαννίκη. 
Η διοργάνωση έγινε με την στήριξη του Δήμου Ρόδου – ΔΟΠΑΡ - Δ.Ε.Ρ.Μ. ΑΕ. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παστίδας «Καμάρι» θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια: 
1. Τα χορευτικά συγκροτήματα και τους μουσικούς που συμμετείχαν και ιδιαίτερα τους φιλοξενούμενους από τον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης, την Σύμη και την Κω. 
2. Την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας Ρένα Αυγενικού-Πάττα και τα μέλη του Τ.Σ. Αυγενικού Ιωάννη και Κυζάλα Σταύρο. 
3. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονεών και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παστίδας. 
4. Την ΚΟΙΝΣΕΠ Αλεκτρώνα. 
5. Τους προαναφερθέντες Βουλευτές και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έδωσαν το παρών. 
6. Τον γνωστό συγγραφέα-λαογράφο κ. Θεοφάνη Μπογιάννο. 
7. Τους χορηγούς : Παραδοσιακή ταβέρνα Μιμάκος, Αφοί Χρυσοβέργη – Ενοικιάσεις Λεωφορείων, Γορανίτης Παναγιώτης και Σία ΕΕ
και Ζαχαροπλαστείο Μέλα-Καραμέλα. 
8. Τους Χορηγούς Επικοινωνίας : Εφημερίδα «Η Ροδιακή», Εφημερίδα «Η Δημοκρατική», ΤΟΠ FM ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΡΑΔΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, RADIO GALAXY , Τηλεόραση «ΘΑΡΡΙ», Τηλεόραση «ΙΡΙΔΑ», Rodos Info News (rodosinfonews.com), Τυπογραφείο – Νίκος Χατζηκαλημέρης. 
9. Τέλος, πολλά ευχαριστώ στον κόσμο που ειδικά την τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ γέμισε ασφυκτικά το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου της Παστίδας Ιωσήφ
Σιαλούπ έκλεισε την διοργάνωση με ευχαριστήρια σε όλους όσους συνέβαλαν καθώς και με μία υπόσχεση ότι το Φεστιβάλ Παραδοσιακού & Μοντέρνου Χορού «Χοροθέαμα» ήρθε για να μείνει και να καθιερωθεί ως θεσμός. 

Βρείτε μας στο : 
www.kamari-pastida.gr 
www.youtube.com/kamaripastida 
www.facebook.com/KAMARIPASTIDA 
kamaripast@yahoo.gr

Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Καταναλωτών 2020 θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα και η Ρόδος, από τον Γενικό Γραμματέα του ΙΝΚΑ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Καταναλωτών 2020, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 30-31 Ιανουαρίου 2020, θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα και η Ρόδος, από τον Γενικό Γραμματέα του ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος και Πρόεδρο του ΙΝΚΑ Ρόδου / Δωδεκανήσου, κο Γεώργιο Ευγενικό.
Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Καταναλωτών 2020 θα συγκεντρώσει στις Βρυξέλλες πάνω από 500 κοινωνικούς εταίρους από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, εκπροσώπων αρχών, ακαδημαϊκών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών οργανώσεων και εκπροσώπων της νεολαίας, με στόχο τη διαμόρφωση της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Καταναλωτικής Πολιτικής.
Ο Επίτροπος της Ε.Ε., αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Didier Reynders, θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση που θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις από εταίρους-κλειδιά και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια πάνω σε θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ασφάλεια και οι Οικονομικές Συναλλαγές την ψηφιακή εποχή, η Βιώσιμη Κατανάλωση και πως μπορούν να συνεργαστούν όλοι καλύτερα προς όφελος του Ευρωπαιου Καταναλωτή.
Οι οδηγίες της Προέδρου της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, Ursula Von der Leyen, δείχνουν προς την αναβάθμιση του ρόλου της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς για να καταστεί η Ε.Ε. πρωτοπόρος στη μετάβαση προς έναν υγιή πλανήτη και τον νέο ψηφιακό κόσμο. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
Έτσι, η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Καταναλωτών είναι αφιερωμένη στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Καταναλωτικής Πολιτικής γύρω από τη βιώσιμη κατανάλωση, την ψηφιοποίηση, την αποτελεσματική εφαρμογή και την καλύτερη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα ενδυναμώσουν τους καταναλωτές στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. 

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 1ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 2ο μέρος.

Η Ρόδος στην Ιταλοκρατία 3ο μέρος.

Η Ρόδος επί Ιταλοκρατίας 1920 – 1940

Εγω σωπαίνω....Φτύνω!!!

Μου μιλούν για δικαιοσύνη....οι δικαστές, Μου μιλούν για ηθική...οι αγύρτες, Μου μιλούν για ζωή...οι δολοφόνοι, Μου μιλούν για όνειρα...οι έμποροι, Μου μιλούν για ισότητα...τα αφεντικά, Μου μιλούν για φαντασία...οι υπάλληλοι, Μου μιλούν για ανθρωπιά...οι στρατοκράτες, Εγω σωπάινω....Φτύνω.


ΡΟΔΟΣυλλέκτης: e-mail r.telxinas@yahoo.gr
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στον ΝΕΟ ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://rouvim.blogspot.com

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/
ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/
ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/
ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/
Dj news: http://fanenos.blogspot.com/
ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/
ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/
ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/
http://www.ksipnistere.blogspot.com/
ΣΦΕΝΤΟΝΑ: http://gipas.blogspot.com/
ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/
Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: http://rodosillektis.blogspot.gr/
Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/

Αρχειοθήκη ιστολογίου